Termín pro odevzdání přihlášek do MŠ :
5.2017 od 11:00 – 15:00

  • Přihlášku si můžete vyzvednout přímo v mateřeké škole nebo vytisknout z našich webových stránek
  • Přihláška se podává osobně do ředitelny MŠ zástupkyni MŠ Mgr. Martině Dostálkové
  • Rodiče se dostaví k zápisu i se svým dítětem, které chtějí zapsat.
  • Při podání žádosti do mateřské školy budou zákonní zástupci předkládat:- rodný list ( pouze předložení originálu)
  • - průkaz totožnosti
  • - vyplněnou žádost, kterou předkládá jeden z rodičů nebo zákonných zástupců ( či zplnomocněná osoba) dítěte
  • Žádost o přijetí do MŠ Dokument
  • Kriteria pro přijímání   Dokument

Důležité informace pro zákonné zástupce o povinném předškolním vzdělávání
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

obrazek_01

9.3.2017(čtvrtek)
Návštěva muzea v Ústí nad Labem (projekt "Zubr Emil v pravěku",
cena 25,- + doprava)

14.3.2017 (úterý)
Plavání - (Cena 40,-)

20.3.2017 (pondělí)
"Tajemný svět hadů" (představení ve školce www.klaunprodeti.cz, cena 50,-)


Pozn.:
!!!Prosíme rodiče, aby přinesli svým dětem do školky plastový hrníček !!!