Provozní řád školní jídelny

Mateřská škola, Řehlovice, okres Ústí nad Labem p.o.

Vypracovala: vedoucí školní jídelny – Krausová Věra
Schválila: statutární zástupce MŠ – Mgr.Dostálková Martina


 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Školní jídelna při Mateřské škole Řehlovice, okres Ústí nad Labem

Telefon: 475215224
Mobilní telefon: 736633327

E-mail: info @msrehlovice.cz
jidelna@msrehlovice.cz
www ms.rehlovice.cz

IČO 72742216
IZO ŠJ 102777063

Statutární zástupce školy: Dostálková Martina
Vedoucí ŠJ: Krausová Věra
Kuchařka: Rudová Jana


 1. PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců MŠ a ZŠ.

Obecná ustanovení

Provozní řád školní jídelny je stanoven na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, v platném znění. Školní stravovaání se dále řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem. Provozní řád ŠJ má za úkol stanovit podmínky a pravidla, za kterých je školní stravování realizováno.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše skladovaných potravin a podle § 4 odst. 9 Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Strávník má nárok na oběd, jen pokud ho má uhrazený.

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti, kdy si oběd může vyzvednout do jídlo-nosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit nebo zaplatit plnou cenu oběda (režii). Zaměstnanec má nárok pouze po odpracování 3 hodin z pracovní doby daného dne. V případě onemocnění nemá nárok na oběd ani první den nemoci.

Dítě v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy ve škole.

Žák základní školy se stravuje na základě přihlášky.

Při odběru jídla do jídlo-nosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady.


 1. REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Provozní doba školní jídelny (po-pá): 6.00 – 14.30 hod

Výdejní doba:

ranní přesnídávka                              8.45 – 9.00 hod.

oběd MŠ                                           11.45 -12.15 hod.

oběd ZŠ (děti + zaměstnanci)       11.45 – 12.45 hod.

odpolední svačina                         13.50 – 14.10 hod.

výdej do jídlo-nosičů 11.00 – 12.00 hod. (po dohodě s v.š.j. nebo kuchařkou)

Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č.463/2011 Sb. v platném znění, kterou se měnila vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování,ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb.

Pokud dítě dosáhne příslušné věkové hranice během školního roku ( od 1.9. do 31.8. příslušného roku ), přechází do vyšší kategorie automaticky od začátku nového školního roku.

Mateřská škola

 kategorie 3 – 6 let                          kategorie 7 – 10 let

Přesnídávka 7,- Kč                         Přesnídávka 7,- Kč

Oběd 19,- Kč                                   Oběd 25,- Kč

Svačina 7,- Kč                                 Svačina 7,- Kč

Celkem: 33,- Kč                               Celkem: 37,- Kč

 

Základní škola

kategorie 7 – 10 let                          kategorie 11 – 14 let

Oběd 25,- Kč                                    Oěd 27,- Kč

 

Zaměstnanci školy

Oběd 33,- Kč

 

Přihlášení strávníků:

Žákům ZŠ přihlášky ke stravování rozdají první školní den pedagogickému zaměstnaci a jim také žáci vyplněné přihlášky následující pracovní den odevzdají. V případě, že žák nemá vyplněnou přihlášku ke stravování, nemůže se ve školní jídelně stravovat.

 

Placení stravného:

Placení v hotovosti se provádí u vedoucí školní jídelny v kanceláři.
Stravné se hradí od 1. dne do 11.dne v daném měsíci v době od 7.30 do 14.15 hod. a od 12. dne do 15.dne v daném měsíci od 6.30 do 14.15 hod.

V době výdeje obědů od 12 – 13 hod. nelze platit obědy ( z hygienických důvodů) .

Platbu stravného lze provádět i bezhotovostní platbou na účet
č. 78-4616080297 /0100 .V případě bezhotovostní platby je nutné si u vedoucí školní jídelny vyzvednout osobní číslo ditěte, které je nutné při platbě uvádět. Platba musí být zaplacená vždy do 15.dne v měsíci.

 

Odhlášení strávníků:

Pro nemoc nebo jinou nepřítomnost je potřeba odhlásit oběd do 8.00 hod. na tel: 475215224, nebo mobilní tel. 736633327 lze poslat i SMS zprávu.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada a je účtována v plné výši (stravné + režie 41,- Kč).

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Ředitelské volno a jinou neplánovanou absenci odhlašuje ředitel školy písemně s týdenním předstihem v.š.j.(vždy do čtvrtka). Žáci ZŠ si mohou oběd přihlásit, ale bez nároku na dotovanou cenu (to znamená + režii).


 1. DOHLED VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Dohled ve školní jídelně zajišt´ují pedagogičtí pracovníci školy, popřípadě jiní zaměstnaci školy. Rozvrh dohledů je vyvěsen na nástěnce ve školní jídelně. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně dětí, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

Dohlížející pracovníci:

 • vedou děti a žáky ke kultuře strravování, kontrolují správné držení příborů
 • sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla, v případě pochybností se řeší s vedoucí školní jídelny nebo kuchařkou
 • zamezují vstup rodičů žáků do prostor jídelny
 • regulují osvětlení, větrání
 • sledují odkládání nádobí, roztřídění nádobí, seškrábávání zbytků jídel apod.

 1. ÚKLID

Běžný úklid během provozní doby zajišt´ují v jídelně pracovnice školní kuchyně. Úklid školní jídelny zajišt´uje pracovnice úklidu. Pokud je místnost jídelny použita k výukovým či jiným účelům, je nutné před výdejem stravy zajistit úklid. Úklid zajišt´ují pedagogičtí pracovníci.


 1. VÝDEJ OBĚDŮ

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla. Vydané jídlo je určené ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti, vyjímku tvoří ovoce a zelenina.


 1. ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY

Krausová Věra – vedoucí školní jídelny
Rudová Jana – kuchařka


 1. 8. DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A STÍŽNOSTI

Dotazy, připomínky, případné problémy a stížnosti lze řešit v kanceláři ŠJ s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy.


 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni strávníci při zahájení nového školního roku.

Provozní řád byl projednán a nabývá platnosti a účinnosti 1. 9. 2017.

Je uložen v kanceláři vedoucí školní jídelny.

 

V Řehlovicích dne 1. 9. 2017

 

Krausová Věra
vedoucí školní jídelny

Mgr. Dostálková Martina
statutární zástupce MŠ