PROVOZ MŠ ŘEHLOVICE NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Před nástupem dětí do mateřské školy ve školním roce 2020/2021 má zákonný zástupce povinnost:

  1. seznámit se s organizací provozu školy a hygienickými opatřeními
  2. pravidelně sledovat další zaváděná protiepidemická pravidla

 

Příchod do MŠ

  • Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
  • Vstup do šaten je povolen dítěti s rodičem
  • Při vstupu si každý rodič i dítě dezinfikují ruce

V prostorách MŠ

  • Doprovázející osoba v prostorách MŠ se pohybuje vždy s rouškou a to pouze po nezbytně nutnou dobu
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

Ve třídě

  • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
  • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)

Při podezření na možné příznaky COVID-19

  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit

 

Další pravidla ohledně mimořádných opatření mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená v místě příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.