Informace k provozu mateřské školy od 12. 4. 2021 do odvolání

  1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021 v mateřských školách pouze dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání.
  2. Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

  1. Od 12. 4. 2021 je uložena povinnost testovat děti (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
  2. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
  3. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 

Informace k testování v naší mateřské škole od 12. 4. 2021

Povinné testování se vztahuje na děti, které se účastní prezenčního vzdělávání.

Testovat se bude 2x týdně neinvazivními antigenními testy. Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky.

V případě testování dětí v mateřské škole je umožněna asistence pro provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce, či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem)

Podmínkou pro účast na školní docházce je absence příznaků nemoci covid-19.

Testování se nebude provádět u těch dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost  viru SARS-CoV nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin.

Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se bude provádět v šatně MŠ, kde je nutné dodržet rozestupy mezi testovanými.

Před prvním testováním budou rodiče (zákonní zástupci) seznámeni s průběhem testu (výkladem/videem/manuálem).

Instruktážní leták

Video - Testování žáků

Info pro rodiče

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.