Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Řehlovice, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračním číslem

 1. 3/ŘMŠ/2022
 2. 17/ŘMŠ/2022
 3. 1/ŘMŠ/2022
 4. 20/ŘMŠ/2022
 5. 19/ŘMŠ/2022
 6. 15/ŘMŠ/2022
 7. 16/ŘMŠ/2022
 8. 11/ŘMŠ/2022
 9. 5/ŘMŠ/2022
 10. 14/ŘMŠ/2022
 11. 7/ŘMŠ/2022
 12. 2/ŘMŠ/2022

se přijímají k předškolnímu vzdělávání.

Mgr. Zuzana Blšťáková

ředitelka

Základní škola a mateřská škola Řehlovice,

příspěvková organice

Řehlovice 100, 403 13 Řehlovice

 

 

V Řehlovicích dne 11. 5. 2022

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Zuzana Blšťáková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 27. 6. 2022 12:00 – 14:00

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Řehlovice

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 • Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
 • У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 •    Законні представники зобов’язані подати такі документи:
  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)
  • заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)
  • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
  • документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
  • документ, що дає право представляти дитину;
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
  •    довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)
 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
 • Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

V /м. Řehlovicích dne/дата 27. 5. 2022

Ředitel Základní školy a mateřské školy Řehlovice, p.o. / Директор дитячого садка