Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Termín a organizace zápisu je přizpůsobena protiepidemickým opatřením.


Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podávat

od 3. – 14. května 2021


 

Podání žádostí:

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy:

 94hmvjk,

  1. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu:

zastupce@zsrehlovice.cz,

  1. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu:

Základní škola a mateřská škola Řehlovice, p. o., Řehlovice 100, 403 13 Řehlovice,

  1. osobní podání - v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem domluvit telefonicky návštěvu školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací zde.

Žádost

  1. je možné stáhnout zde
  2. je možné vyzvednout po telefonické domluvě přímo v MŠ

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Kritéria pro přijímání ke stažení zde

Rodný list

Pro doložení rodného listu stačí přiložit k žádosti kopii RL nebo odeslat kopii RL dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte

Doložení řádného očkování dítěte dokládá zákonný zástupce potvrzením od dětského lékaře.

Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.

Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými epidemiologickými opatřeními. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

Registrační číslo

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které zákonným zástupcům sdělíme telefonicky nebo e-mailem.

Seznam nově přijatých

Seznam nově přijatých dětí na školní rok 2021/2022 (pod registračním číslem) bude zveřejněn na webových stránkách školy, úřední desce školy i obce Řehlovice a v šatně mateřské školy nejpozději  od 7. 6. 2021 do 21. 6. 2021.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží žadatel do 30 dnů od podání žádosti.

Možnost seznámit se s podklady správního řízení před vydáním rozhodnutí

V souladu s ustanovením §36 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb. správního řádu v platném znění, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Řehlovice, příspěvkové organizaci seznámit s podklady správního řízení a vyjádřit se k nim.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři zástupce ředitele dne 17. 5. 2021 po předchozí domluvě na telefonním čísle: +420 734 579 650

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

 

V Řehlovicích 15.3.2021