Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Termín pro odevzdání přihlášek do MŠ :
10.
5. 2018 od 8:00 – 9:00 nebo 12:00 – 15:00

  • Přihlášku si můžete vyzvednout přímo v mateřské škole nebo vytisknout z našich webových stránek
  • Přihláška se podává osobně do ředitelny MŠ zástupkyni ředitele Mgr. Martině Dostálkové
  • Rodiče se dostaví k zápisu i se svým dítětem, které chtějí zapsat
  • Při podání žádosti do mateřské školy budou zákonní zástupci předkládat:- rodný list ( pouze předložení originálu)
    – průkaz totožnosti
    – vyplněnou žádost, kterou předkládá jeden z rodičů nebo zákonných zástupců ( či zplnomocněná osoba) dítěte (součástí žádosti je i potvrzení lékaře)Důležité informace pro zákonné zástupce o povinném předškolním vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

– na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

– a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

– na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.