Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Termín pro odevzdání přihlášek do MŠ:
6.5. 2020 od 8:00 – 9:00 nebo 12:00 – 16:00

  • Přihlášku si můžete vyzvednout přímo v mateřské škole nebo vytisknout z našich webových stránek
  • Přihláška se podává osobně do ředitelny MŠ zástupkyni ředitele Mgr. Martině Dostálkové
  • Rodiče se mohou se svými dětmi v době zápisu podívat do mateřské školy
  • Při podání žádosti do mateřské školy budou zákonní zástupci předkládat:

- vyplněnou žádost, kterou předkládá jeden z rodičů nebo zákonných zástupců (či zplnomocněná osoba) dítěte (součástí žádosti je i potvrzení lékaře)

- rodný list (pouze předložení originálu)

- průkaz totožnosti

Důležité informace pro zákonné zástupce o povinném předškolním vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.